Pobierz Regulamin Turnieju

Dąbrówka Osuchowska, dnia 17.05.2019

 

Regulamin Eliminacji Powiatowych Turnieju

Polska Cup 2019

§1 Organizator

 1. Organizatorem rozgrywek Polska Cup 2019, zwanych dalej Turniejem, jest Sklep Piłkarski sell- professional Wojciech Głodzik z siedzibą w Dąbrówka Osuchowska 33/4.
 2. Organizator wyznacza dla każdego powiatu koordynatora, odpowiedzialnego za przeprowadzenie Turnieju w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, podporządkowane postanowieniom niniejszego regulaminu.

2 Cele

 1. Promocja nawyku regularnej aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.
 2. Wyłonienie najlepszych zespołów do wzięcia udziału w ogólnopolskich Finałach Pucharu Polska Cup 2019 w kategoriach rozgrywkowych U-10, U-13, U-15 oraz U- 18.

§3 Termin

 1. Data inauguracji zawodów ustalona została na dzień 16.09.2019 r.
 2. Turniej może potrwać od 5 do 8 godzin.
 3. Szczegółowy harmonogram gier będzie publikowany na stronie polskacup2019.pl
 4. Turniej składa się z 3 etapów:
  – Etap Powiatowy: 16 – 19 września,
  – Etap Wojewódzki: 1 – 4 październik,
  – Etap Finałowy – Ogólnopolski: 19 – 20 październik.

§4 Uczestnicy

 1. Dopuszcza się udział zawodników od 8 do 18 roku życia, według kategorii rozgrywkowych:
  1. U-10 chłopcy urodzeni do roku 2009, dziewczynki urodzone do roku 2007,
  2. U-13 chłopcy urodzeni do roku 2006, dziewczynki urodzone do roku 2004,
  3. U-15 chłopcy urodzeni do roku 2004, dziewczynki urodzone do roku 2002,
  4. U-18 chłopcy urodzeni do roku 2001, dziewczynki urodzone do roku 1999,
 2. Zawodnicy reprezentują w kategorii rozgrywkowej wyłącznie jeden zespół, w skład którego zostali wpisani przez trenera na stronie zgłoszeniowej polskacup2019.pl.
 3. Zgłoszenie zawodnika więcej niż jednej kategorii rozgrywkowej będzie podlegać dyskwalifikacji zawodnika.

§5 Drużyny

 1. Prawo udziału w Turnieju posiadają drużyny klubowe, akademie piłkarskie, osiedlowe, parafialne oraz szkolne.
 2. W kategoriach rozgrywkowych U-10, U-13, U-15 oraz U-18 skład drużyny ustala się na 10 zawodników, trenera/opiekuna.
 3. Trener/Opiekun to osoba , która jest pełnoletnia i odpowiedzialna za swój zespół.
 4. Trener/Opiekun to jedyna osoba uprawniona do zgłaszania koordynatorowi spornych kwestii regulaminowych oraz próśb czy uwag organizacyjnych.

§6 Zapisy

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2019 roku do 23:59:59 lub do wyczerpania puli miejsc.
 2. Zgłoszeń do Turnieju dokonywać należy u Organizatora Turnieju na stronie internetowej polskacup2019.pl,kontakt mailowy do Organizatora: zapisy@polskacup2019.pl.
 3. Drużyny występują pod nazwami ustalonymi przez Trenera zespołu.
 4. Zgłoszenia drużynowe przyjmowane są w oparciu o deklarowaną przynależność klubową, osiedlową, parafialną, szkolną jak i również przynależność do akademii piłkarskiej wspólną dla wszystkich zgłoszonych uczestników i istniejącą nie później niż od 10 września 2019 roku.
 5. Osoba zgłaszająca drużynę jest zobowiązana do przekazania w dniu zawodów koordynatorowi wypełnionej i podpisanej dokumentacji tj. Karty Zgłoszeniowe Uczestników (wzór zał. nr 1) oraz wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł od Drużyny do dnia 10.09.2019.
 6. Całkowita odpowiedzialność za skład zgłoszonej drużyny spoczywa na trenerze / opiekunie.

§7 Strój sportowy i NNW dla zawodników

 1. Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe, a bramkarz strój odmienny od swojej drużyny.
 2. Każdy drużyna biorąca udział w Turnieju będzie miała możliwość zakupu stroju sportowego (koszulkę, spodenki, getry i nadruk) w cenie 89zł.
 3. Obowiązuje zakaz poddawania strojów modyfikacjom, a w szczególności umieszczania na nich własnych nadruków sponsorskich w konsekwencji, drużyna może być zagrożona wykluczeniem z Turnieju.
 4. Zawodnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW od momentu przekazania wypełnionej i podpisanej Karty Indywidualnej aż do końca trwania Turnieju. Obejmuje ono wyłącznie zdarzenia zaistniałe w miejscu i podczas rozgrywek, zgłoszone koordynatorowi do 7 dni od chwili ich zaistnienia.

§8 Wpisowe

 1. Opłata wpisowego wynosi 200 złotych od drużyny, 20 złotych od zawodnika.
 2. Wpłat należy dokonywać przez stronę internetową polskacup2019.pl w zakładce Zgłoś Zespół.

§9 System rozgrywek

 1. Etap Powiatowy w kategoriach U-10, U-13, U-15, U-18. Rozgrywki odbędą się z podziałem na Fazę Grupową i Fazę Pucharową.

§10 Etap Powiatowy

 1. Udział biorą wszystkie zgłoszone drużyny.
 2. Mecze wewnątrz grup rozgrywane są wg zasady każdy z każdym.
 3. Spotkania są punktowane wg zasady: 3 pkt. Za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 pkt za porażkę.
 4. W przypadku tej samej ilości punktów decydują:
  1. wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
  2. bilans bramkowy w meczach zainteresowanych drużyn,
  3. ilość bramek strzelonych w meczach zainteresowanych drużyn,
  4. bilans bramek w tabeli grupowej,
  5. w przypadku równego bilansu, dogrywka w formie meczy 2×5 min, następnie rzuty karne.
 5. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Fazie Grupowej, przechodzi do Fazy Pucharowej, w przypadku jednej grupy w Fazie Grupowej, drużyna automatycznie zajmuje pierwsze miejsce w  etapie powiatowym.
 6. Zwycięska drużyna Fazy Pucharowej przechodzi do następnej części turnieju, czyli etapu wojewódzkiego.

§11 Przepisy

 1. Zespoły składają się z 10 zawodników, w tym 5 grających w polu i bramkarza.
 2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie.
 3. Obowiązuje zakaz gry w przedmiotach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczestników jak np.: buty z korkami wkręcanymi w podeszwę, elementy biżuterii, okulary inne niż sportowe, opatrunki gipsowe czy innego rodzaju usztywnienia wykorzystywane przez zawodników objętych leczeniem chirurgicznym.
 4. Wymiary pola gry:
  * dla kategorii U-10, szerokość: 20m – 25m, długość: 40m – 50m.
  * dla kategorii U-13, U-15, U-18, szerokość: 25m – 32m, długość: 44m – 56m.
 5. Wymiary bramek: szerokość: 5m, wysokość: 2m.
 6. Rozmiary piłek:
  * dla kategorii U-10, rozmiar 4.
  * dla kategorii U-13, U-15, U-18, rozmiar 5.
 7. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 2 x 7 minut z jednominutową przerwą i zmianą stron, przy czym sędzia ma prawo doliczyć do regulaminowego czasu spotkania/dogrywki dodatkowy czas wynikający z niezamierzonych bądź celowych opóźnień, pamiętając o uprzednim poinformowaniu o swojej decyzji trenerów zainteresowanych drużyn.
 8. Dopuszcza się prowadzenie statystyk strzelców i bramkarzy.
 9. Obowiązuje brak pozycji spalonej.
 10. Zmiany lotne(hokejowe), ilość zmian dowolna.
 11. Rzut karny wykonywany z odległości 9 metrów.
 12. Odległość zawodnika przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów.
 13. Odległość od zawodnika przy wykonywaniu autu wynosi 3 metry.
 14. Wznowienie piłki z autu wykonywane podaniem nogą bez możliwości bezpośredniego uderzenia do bramki.
 15. Wznowienie gry z autu bramkowego wykonywane przez bramkarza w obrębie pola karnego przez zagranie nogą piłki stojącej nieruchomo na murawie.
 16. Przy wznowieniu gry z autu bramkowego w obrębie pola karnego przebywa jedynie bramkarz. Po zagraniu przez niego piłki, zawodnik drużyny przeciwnej może atakować ją w polu karnym.
 17. Przekroczenie linii środkowej boiska przez piłkę po wznowieniu gry z autu bramkowego, bez uprzedniego kontaktu z nią min. jednego zawodnika, skutkuje przyznaniem autu na wysokości środka boiska dla drużyny przeciwnej.
 18. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej musi zostać poprzedzone podaniem.
 19. Kary dwu i pięciominutowe w przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania. Po utracie bramki w sytuacji nie będącej bezpośrednim następstwem przewinienia (rzut wolny, w tym rzut karny) trener ma prawo wprowadzić na boisko zawodnika nieukaranego karą minutową.
 20. Każdy z zawodników jest zobowiązany do posiadania na miejscu rozgrywek dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość oraz do niezwłocznego okazania go na prośbę koordynatora.
 21. Prośbę o weryfikację tożsamości zawodnika/drużyny przeciwnej należy zgłaszać koordynatorowi lub sędziemu w dniu meczu z daną drużyną, jednak nie później niż do zakończenia spotkania pomiędzy zainteresowanymi.
 22. Weryfikacji tożsamości zawodników dokonuje koordynator.

§12 Przepisy Organizacyjne i Porządkowe

 1. W czasie Turnieju obowiązują zasady idei Fair Play.
 2. W miejscu Turnieju obowiązuje zakaz przebywania pod wpływem alkoholu bądź jego spożywania, używania materiałów pirotechnicznych, wywieszania własnych banerów lub transparentów oraz zakłócania przebiegu zawodów pod karą m.in.: upomnień, walkowerów czy wykluczenia drużyny bez zwrotu kosztu wpisowego włącznie.
 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i protestów leży w gestii organizatora, jednak nie przewiduje się anulowania wyników zakończonych.

§13 Walkowery i wykluczenia

 1. Walkowery weryfikuje się jako przegraną 0-3 na niekorzyść drużyny ukaranej. Wyjątek stanowi przyznanie obopólnego walkowera, który skutkuje zakończeniem spotkania wynikiem 0-0 bez przyznania punktów podczas Fazy Ligowej lub odpadnięciem obydwu drużyn w Fazie Pucharowej.
 2. Walkower drużynie przyznaje się gdy:
  1. nie stawi się na zawody w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny meczu,
  2. w spotkaniu wziął udział zawodnik nieuprawniony do gry, zweryfikowany w odpowiednim czasie,
  3. w której ilość zawodników będzie mniejsza niż 4,
  4. drużyna samowolnie opuści boisko,
  5. zawodnik, trener/opiekun lub opiekun dziecka w czasie zawodów czynnie znieważył sędziego, przedstawiciela Organizatora bądź reprezentantów innej drużyny, a także łamie postanowienia pkt. 21 §13 niniejszego regulaminu
  6. trener nie okazał dokumentów zawodników na prośbę Organizatora,
 3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower – utrzymuje się wynik uzyskany na boisku.
 4. Wykluczenie drużyny z Turnieju jest równoznaczne z jej automatyczną dyskwalifikacją bez zwrotu kosztów wpisowego.
 5. Karę wykluczenia drużyny z Turnieju stosuje się w przypadku:
  1. notorycznego łamania postanowień podpunktów b), d), e) i f) pkt. 2 niniejszego paragrafu,
  2. niedozwolonej ingerencji w wygląd strojów pojedynczych zawodników jak i całej drużyny, mającej na celu promocję szkółki lub klubu, a także ich sponsorów i partnerów.
 6. Drużyna, której w trakcie trwania Turnieju zostanie udowodnione świadome wprowadzenie do składu drużyny zawodnika starszego jest zobowiązana do natychmiastowego wycofania spornych zawodników bez możliwości ich zamiany pod groźbą wykluczenia całej drużyny z zawodów bez zwrotu kosztów wpisowego. Dodatkowo może zostać ona ukarana przyznaniem walkowerów drużynom przeciwnym, we wszystkich spotkaniach rozegranych do momentu usunięcia wskazanej nieprawidłowości.
 7. W przypadku przyłapania uczestnika na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem tożsamości cała drużyna zostanie wykluczona z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego. Ponadto informacja o zajściu trafi w formie pisemnej do odpowiednich instytucji oświatowych i organów sportowych.

§14 Nagrody

 1. Trzy najlepsze drużyny kategorii U-10, U-13, U-15 oraz U-18 w każdym z powiatów otrzymają puchary drużynowe.
 2. W Etapie Powiatowym zwycięzcy w kategoriach U-10, U-13, U-15 oraz U-18, wezmą udział w Etapie Wojewódzkim, analogicznie w Etapie Finałowym.
 3. Wszystkie nagrody są elementem kampanii promocyjnej sponsorów Turnieju.
 4. Wszystkie drużyny w kategoriach U-10, U-13, U-15 oraz U-18 walczą o awans do Finałów Ogólnopolskich. Gdzie główną nagrodą jest wyjazd na mecz Borussi Dortmund (przejazd, bilet, nocleg), druga drużyna otrzymuje voucher na kwotę 1000zł, a trzecia voucher na kwotę 500zł do wykorzystania w sklepie piłkarskim sell-professional Wojciech Głodzik.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w bieżącym przebiegu Turnieju należy zgłaszać koordynatorowi niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
 2. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące podejrzenia złamania przez drużyny zapisów regulaminu należy kierować podpisane z imienia i nazwiska na adres organizatora: zapisy@polskacup2019.pl niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
 3. Drużyna podejrzewana o złamanie zapisów niniejszego regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem jest zobowiązana do przedstawienia na pisemną prośbę Organizatora odpowiednich dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi – Sklep Piłkarski sell- professional Wojciech Głodzik.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 17 maja 2019 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku.